اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی پروژه قابلیت سازی ۳ (کارکنان راه آهنی)

[ad_1]

فهرست پذیرفته شدگان نهایی پروژه قابلیت سازی ۳- ادارات کل مناطقردیفنامنام خانوادگینام پدرکدملیمحل خدمتعنوان شغل۱مجتبیملکیغلامعلی۵۶۰۰۴۳۰۴۱اداره کل راه آهن اراککارشــناس نـاوگــان۲فریبانریمانیرحمت۵۵۰۰۴۳۲۵۱اداره کل راه آهن اراککارشــناس امــور مالـــی۳ایماناعتمادیمحمدرضا۲۲۸۰۱۵۵۳۳۸اداره کل راه آهن اصفهانکارشــناس ایمنـی و نظارت بر شبــکه۴داودحقیقیولی اله۵۴۱۹۸۵۰۶۷۲اداره کل راه آهن اصفهانکارشــناس بهــره برداری سیــروحرکت۵شیرینشیرعلیایرج۱۲۹۱۹۴۴۰۰۱اداره کل راه آهن اصفهانکارشــناس امــور مالـــی۷پیمانآسمانی کلجاهیاکبر۱۳۸۲۰۴۲۹۱۴اداره کل راه آهن آذربایجانکارشــناس ایمنـی و نظارت بر شبــکه۸علیرشیدی نسبرشید۲۸۵۱۳۹۵۲۶۲اداره کل راه آهن آذربایجانکارشــناس بهــره برداری سیــروحرکت۹رعناکمالیمنصور۱۳۷۶۷۷۳۵۰۳اداره کل راه آهن آذربایجانکارشــناس امــور مالـــی۱۲امیدرضوانحسن۱۷۵۷۰۹۴۷۲۵اداره کل راه آهن جنوبکارشــناس بهــره برداری سیــروحرکت۱۳فرشتهمنوچهری زادهاحمد۱۸۷۰۱۳۲۹۴۷اداره کل راه آهن جنوبکارشنـــاس فناوری اطلاعــات۱۵راضیهمحبینادر۳۶۱۰۶۲۷۲۰۴اداره کل راه آهن جنوبشرقکارشنـــاس فناوری اطلاعــات۱۶احمدپوررضامحمدحسین۹۴۶۲۷۶۸۹۷اداره کل راه آهن خراسانکارشنـــاس ارتباطات و علائـم الکتـریکی۱۷محمد رضاپیله ور شهریحسین۹۴۵۷۵۳۷۵۶اداره کل راه آهن خراسانکارشنـــاس ارتباطات و علائـم الکتـریکی۱۸ناهیدساداتخلیفه سلطانیسیدمصطفی۹۲۱۵۶۰۳۹۷اداره کل راه آهن خراسانکارشــناس امــور مالـــی۱۹سید محمدخلیلیسید علیرضا۹۴۴۷۹۹۷۷۹اداره کل راه آهن خراسانکارشــناس بهــره برداری سیــروحرکت۲۰گلشنزاده مبارکمحسن۱۹۹۰۴۷۱۳۰۷اداره کل راه آهن زاگرسکارشناس برنامه ریزی آموزش۲۱مهدیبقائیمحمد۷۹۴۵۶۱۱۲۸اداره کل راه آهن شرقکارشــناس نـاوگــان۲۲زهراسلیمی کیاعبداله۷۹۵۰۸۰۵۰۶اداره کل راه آهن شرقکارشــناس امــور اداری۲۳امین رضاعطاری مقدممحمد۸۳۹۹۲۴۹۱۷اداره کل راه آهن شرقکارشــناس بهــره برداری سیــروحرکت۲۴عاطفهقایمیانناصر۲۰۹۳۴۳۵۸۶۱اداره کل راه آهن شمالکارشــناس امــور مالـــی۲۵عیسیمحمودی سفیدکوهییزدان۲۰۹۳۷۳۹۶۳۱اداره کل راه آهن شمالکارشــناس بهــره برداری سیــروحرکت۲۶سعیدنیک نژاد نائیج ابادصدراله۲۱۴۲۸۷۴۰۱۰اداره کل راه آهن شمالکارشــناس بهــره برداری سیــروحرکت۲۷امیرجلالی شاهرودمحمدرضا۴۵۹۲۰۷۷۳۳۴اداره کل راه آهن شمالشرق ۱کارشــناس نـاوگــان۲۸فاطمهخرمقاسم۴۵۸۰۰۳۱۹۹۷اداره کل راه آهن شمالشرق ۱کارشــناس امــور مالـــی۲۹حسینرحمت جومحمدتقی۹۴۵۶۸۸۱۴۸اداره کل راه آهن شمالشرق ۱کارشنـــاس ارتباطات و علائـم الکتـریکی۳۰مسعوددهقانخیراله۲۱۲۲۶۰۷۲۴۶اداره کل راه آهن شمالشرق ۲کارشــناس برق و تاسیســات۳۱علیرضامهرسیناابراهیم۴۲۸۵۷۸۱۲۴۷اداره کل راه آهن شمالغربکارشنـــاس فناوری اطلاعــات۳۲احمدکاوندیجواد۴۲۷۰۵۶۳۷۳۷اداره کل راه آهن شمالغربکارشــناس نـاوگــان۳۳مهدیاللهیغلامرضا۲۳۶۰۳۲۳۰۹۱اداره کل راه آهن فارسکارشنـــاس ارتباطات و علائـم الکتـریکی۳۴هومنترکماناحسان۲۳۰۱۰۷۰۴۵۱اداره کل راه آهن فارسکارشــناس برق و تاسیســات۳۵سوسنتوکلیحسن۳۳۸۰۷۸۵۱۳۱اداره کل راه آهن فارسکارشــناس امــور اداری۳۶معصومهزارعییوسف۲۵۱۱۸۷۷۴۵۷اداره کل راه آهن فارسکارشــناس امــور مالـــی۳۷فاطمهپورعسکرخواجه خضریعباس۲۹۹۳۷۶۲۹۸۲اداره کل راه آهن کرمانکارشــناس امــور مالـــی۳۸نادرگلشن آرااسداله۲۹۹۳۷۷۷۱۶۵اداره کل راه آهن کرمانکارشــناس بهــره برداری سیــروحرکت۳۹میثمدوستی زادهمجتبی۴۰۷۳۲۳۱۲۹۴اداره کل راه آهن لرستانکارشــناس برق و تاسیســات۴۰زهرامهدویانعلیرضا۴۲۱۹۸۶۱۴۹۱اداره کل راه آهن لرستانکارشنـــاس فناوری اطلاعــات۴۱علیرضامهراب پورحجت الله۴۱۲۰۴۴۲۶۱۶اداره کل راه آهن لرستانکارشــناس ایمنـی و نظارت بر شبــکه۴۲حمیدورمزیاریرضا۴۲۱۰۱۶۶۹۲۸اداره کل راه آهن لرستانکارشنـــاس ارتباطات و علائـم الکتـریکی۴۳اعظمتفتیانابوالقاسم۴۴۵۹۹۴۹۱۸۰اداره کل راه آهن یزدکارشــناس امــور مالـــی

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *